Home

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

Ministry of Electricity and energy

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဦးစီးဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဦးစီးဌာန
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း : +၉၅-၆၇ ၄၁၀ ၂၀၃ ၊ ဖက် (စ်) : +၉၅ ၆၇ ၄၁၀ ၂၁၉

Video News

Ministry News, Video News

Date: Mar 04

 
e-Billing
e-Service
letter to the Ministry Office
e-Government
Download application form
Services