Home

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

Ministry of Electricity and energy

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန

ဦးသောင်းဟန်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၀၀၄၉
ဖက်စ် - ၀၆၇-၄၁၀၂၆၅

ဦးစန်းဝေ
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၀၅၇၀

 

Video News

Ministry News, Video News

Date: Mar 04

 
e-Billing
e-Service
letter to the Ministry Office
e-Government
Download application form
Services