Home

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

Ministry of Electricity and energy

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ (Mechanical & Electrical Installation Branch) ၏လုပ်ငန်း တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

(က) စက်မှုတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

        (၁)  ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် စက်မှုတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ရေထိန်း တံခါးများ (Water Controlled Gates & Valves)၊ ဒိုက်ကာဇကာများ (Trash Racks) နှင့်ကရိန်းများအား ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ စက်မှုအလုပ်ရုံသို့ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှာကြားခြင်း၊ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

        (၂)  အကြီးစားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် တပ်ဆင်မည့်ရေတံခါးများ၊ ဂိတ်ဗားများ (Gates & Valves)၊ ဒိုက်ကာဇကာများ (Trash Racks)၊ ဂန်ထရီကရိန်းများ (Gantry Cranes) ၏စံချိန်စံညွှန်းများကိုပြုစုခြင်း၊   စိစစ်ခြင်း၊

        (၃)  နိုင်ငံခြားမှဝယ်ယူသည့် အကြီးစားရေတံခါးများ၊ ဂိတ်ဗားများ၊ ဒိုက်ကာဇကာများ၊ ဂန်ထရီကရိန်းများအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

        (၄)  ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများတွင် ဖိအားမြင့်သံပိုက်များ (Penstocks) နှင့်ဖိအားနိမ့် သံပိုက်များ (Low Pressure Pipes) တပ်ဆင်ခြင်း၊ Ultra Sound နည်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်၍ လည်းကောင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

        (၅) တာဘိုင် (Turbine)၊ ဂျင်နရေတာများ (Generator)၊ ဂါဗနာများ (Governors)၊ ဂိတ်ဗားများ၊ ရေထုတ်ပိုက်များ၏ စံချိန်စံညွှန်းများကိုပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

        (၆) နိုင်ငံခြားမှဝယ်ယူသည့် တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာများ၊ ဂါဗနာများ၊ ဂိတ်ဗားများအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း။

( ခ ) လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

        (၁)  ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် တပ်ဆင်မည့် ဂျင်နရေတာ၊ အိတ်ဆိုက်တာ (Exiter) ထရန်စဖော်မာ၊ Switch Gears များ၊ ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံများ၏ စံချိန်စံညွန်း များရေးသားပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

        (၂)  ဂျင်နရေတာ၊ အိတ်ဆိုက်တာ (Exiter)၊ ထရန်စဖော်မာ၊ Switch Gears များ၊ ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံများအားတပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

        (၃)  ဗို့အားခလုတ်တလင်း (Switchyard) များတွင်တပ်ဆင်မည့် ကိရိယာများ၏ စံချိန်စံ ညွှန်းများကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

        (၄)  ဗို့အားခလုတ်တလင်း (Switchyard) များတွင်တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

 

ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်

ဦးမြင့်မော်
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စက်မှု)
စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ
ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့ (ပေါင်းလောင်း)
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၉၁၂၂
ဖက်စ် - ၀၆၇-၃၉၁၂၂

Download Information: 

Video News

Ministry News, Video News

Date: Mar 04

 
e-Billing
e-Service
letter to the Ministry Office
e-Government
Download application form
Services