Home

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

Ministry of Electricity and energy

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

နိဒါန်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ပို့ခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း ၊ ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

Video News

Ministry News, Video News

Date: Mar 04

 
e-Billing
e-Service
letter to the Ministry Office
e-Government
Download application form
Services