The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တန်း၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (မြို့ပြ)/ (စက်မှု)/ (လျှပ်စစ်) (၈၇) နေရာ ခေါ်ယူခြင်း

Download Link : S-2_New.pdf
Download Link : New_From.pdf
13-Nov-2020