The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

ဆက်သွယ်ရန်


လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

 

 ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်    -   ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ၊ ဘဏ္ဍာ၊ ပစ္စည်း)

လိပ်စာ                     -  ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                -  ၉၅-၀၆၇-၄၁၀၀၇၅

ဖက်(စ်)နံပါတ်           -   ၉၅-၀၆၇-၄၁၀၃၉၁

e-mail Address     -  zawyemyint2@gmail.com

 


 

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်  -  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ဓပစ)            

လိပ်စာ                     -  ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                -  ၉၅-၀၆၇-၈၁၀၄၂၈၃

ဖက်(စ်)နံပါတ်           -  ၉၅-၀၆၇-၈၁၀၄၂၈၈

e-mail Address     -  yetoethwin686@gmail.com

 


 

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်   -  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ဓာတ်အားစနစ်)

လိပ်စာ                      -  ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                 -  ၉၅-၀၆၇-၄၁၀၂၈၃

ဖက်(စ်)နံပါတ်            -  ၉၅-၀၆၇-၄၁၀၂၇၁

e-mail Address      -  theinthura@gmail.com