The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

ဆက်သွယ်ရန်


ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (DHPI)

အမည် ဦးဟိန်းထက်
ရာထူး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
လိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၂၇)
ဖုန်းနံပါတ်  067-410049 ၊ 09-5145527 ၊ 09-695145527 ၊ 09-796667778 ၊ 09-976667778
ဖက်စ်နံပါတ် 067-410265
email လိပ်စာ dg.dhpi@moee.gov.mm