The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ(ပျဉ်းမနား)


စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးဌာနခွဲ

                   (က)    စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

                             (၁)     ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် စက်မှုတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ် သည့် ရေထိန်းတံခါးများ (Water Controlled Gate & Valves) ဒိုက်ကာဇကာများ (Trash Racks) ကရိန်းများပုံစံထုတ်ခြင်း၊ စက်မှု အလုပ်ရုံသို့  ပစ္စည်းထုတ်လုပ်                                             မှာကြားခြင်း၊ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

                              (၂)    အကြီးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် တပ်ဆင်မည့်ရေတံခါးများ၊ ဂိတ်ဗားများ (Gates & Valves)၊ ဒိုက်ကာဇကာများ (Trash Racks)၊ ဂန်ထရီကရိန်းများ (Gantry Cranes) ၏ စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

                              (၃)    နိုင်ငံခြားမှဝယ်ယူသည့် အကြီးစားရေတံခါးများ၊ ဂိတ်ဗားများ၊ ဒိုက်ကာ ဇကာများ၊ ဂန်ထရီကရိန်းများအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

                              (၄)    ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် ဖိအားမြှင့်သံပိုက်များ( Pen Stocks)၊ ဖိအားနိမ့်သံပိုက်များ (Low Prတessure Pipes) တပ်ဆင်ခြင်း၊ Ultra Sound နည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်၍လည်းကောင်း စစ်ဆေး ခြင်း၊

                              (၅)    တာဘိုင် (Turbine)၊ ဂျင်နရေတာ (Generator)၊ ဂါဗနာ (Governers)၊ ဂိတ်ဗားများ၊ရေထုတ်ပိုက်များ၏စံချိန်စံညွှန်းများကိုပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

                              (၆)    နိုင်ငံခြားမှဝယ်ယူသည့် တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာများ၊ ဂါဗနာများ၊ ဂိတ် ဗားများအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

                  ( ခ )    လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

                             (၁)     ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် တပ်ဆင်မည့် ဂျင်နရေတာ၊ အိတ်ဆိုက်တာ (Exiter)၊ ထရန်စဖော်မာ၊ Switch Gears များ ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ် ရုံများ၏ စံချိန်စံညွန်းများ ရေသားပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

                             (၂)    ဂျင်နရေတာ၊ အိတ်ဆိုက်တာ (Exiter)၊ ထရန်စဖော်မာ၊ Switch Gears များ ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ် ရုံများအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

                             (၃)    ဗိုအားခလုတ်တလင်း (Switchyard) များတွင် တပ်ဆင်မည့် ကိရိယာ များ၏ စံချိန်စံညွန်းများကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊

                             (၄)    ဗိုအားခလုတ်တလင်း (Switchyard)များအား တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ>>>