The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်


(၂၅.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၂၇၈၃.၃)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၇၃၄၇.၂၈)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။
(၂၅.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၂၇၈၃.၃)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၇၃၄၇.၂၈)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။


Read More...

: 25-Nov-2022
(၂၃.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၃၀၂၀.၈)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၁၂၄၂.၃)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။
(၂၃.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၃၀၂၀.၈)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၁၂၄၂.၃)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။


Read More...

: 24-Nov-2022
(၂၂.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၂၉၈၃.၅)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၀၆၂၇.၀)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။
(၂၂.၁၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးမှာ (၂၉၈၃.၅)မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၀၆၂၇.၀)မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။


Read More...

: 23-Nov-2022
(၂-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၂၈၃၃) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၂၂၆၇) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။
(၂-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၂၈၃၃) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၂၂၆၇) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။


Read More...

: 03-Mar-2022
(၂၈-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၂၇၅၂) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၂၅၈၈) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။
(၂၈-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၂၇၅၂) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၅၂၅၈၈) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။


Read More...

: 07-Jan-2022